Sporządzanie sprawozdań finansowych

Aż za dobrze wiemy, jak uciążliwe dla przedsiębiorców mogą być stale zmieniające się standardy sporządzania sprawozdań finansowych. Pilnujemy ich, aby odciążyć naszych klientów, którzy w tym czasie mogą skupić się na rozwijaniu swojej firmy.

Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego spoczywa na jednostkach stosujących pełną księgowość, tj. księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Sporządzanie sprawozdań finansowych musi być zawsze wykonywane przez księgowego

Powszechnie wiadomo, że pełna księgowość to sporządzenie sprawozdania finansowego i jego formalne zatwierdzenie przez uprawniony do tego organ kontroli finansowej. Warto jednak wiedzieć, że polska ustawa o rachunkowości nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych na koniec każdego roku obrotowego w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych lub gdy okaże się, że nie ma już wątpliwości co do ich nierzetelności. Należy pamiętać, że sporządzanie sprawozdań finansowych musi być zawsze wykonywane przez księgowego. Dokument ten ma ściśle określoną formę. Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności firmy – bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym. Rachunek zysków i strat polega na zestawieniu strumieni przychodów firmy uzyskanych ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych z kosztami tejże działalności. Ukazuje on zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania. Przede wszystkim musi być przygotowany w sposób rzetelny i porównywalny, tak aby jego adresat mógł bez problemu zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi informacjami. Sporządzenie sprawozdania finansowego oznacza zapewnienie wiarygodnej podstawy do oceny działalności gospodarczej i jej rozwoju w czasie, a także dobrej podstawy do rozwiązywania ogólnych problemów powstałych w ciągu roku objętego sprawozdaniem.

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Roczne sprawozdanie finansowe jest kluczowym dokumentem dla firmy, przedstawiającym jej udziałowcom, wierzycielom i partnerom obiektywne sprawozdanie z wyników. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego jest obowiązkowym warunkiem prowadzenia działalności przez podmioty gospodarcze, w których ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, dlatego każda firma musi dotrzymać tego terminu. Standardy sprawozdawczości w zakresie czytania sprawozdań finansowych różnią się w zależności od rodzaju jednostki. Warto jednak podkreślić, że dokument ten ma ściśle określoną formę, przez co powinna przygotować go wykwalifikowana osoba.

Możemy przygotować dla Ciebie sprawozdanie finansowe

Sporządzanie sprawozdań finansowych jest oczywiście trudnym zadaniem. Prawdą jest, że większość przedsiębiorców poszukuje szkoleń z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych, ale faktem jest też, że prowadzenie tego typu działalności wymaga ciągłej nauki i aktualizacji. Zebranie wszystkich niezbędnych informacji i wypełnienie odpowiednich dokumentów zajmie Ci dużo czasu i pracy. Ale Ty, jako przedsiębiorca, nie masz tyle czasu, prawda? Musisz zająć się wieloma zadaniami: reklamować swoją firmę, komunikować się z klientami, szukać nowych klientów, a także zajmować się podatkami i innymi procedurami prawnymi. Możemy przygotować dla Ciebie sprawozdanie finansowe, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że będzie ono zgodne z wymogami prawa. Usługa ta obejmuje m.in. przygotowanie dla naszych klientów: bilansu otwarcia i zamknięcia, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowych, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. Przygotowujemy sprawozdania finansowe firmy w sposób łatwy i przejrzysty, z profesjonalnym podejściem i z poszanowaniem prawnie obowiązujących dokumentów. Dzięki nam główne dokumenty Twojej firmy zostaną przygotowane szybko, bez błędów i niekompletnych informacji.